KITE FLYING in TOYOTA STADIUM
 2001 2009 2010  2011
2012 2013 2014 2015
2016 2017