FAKE DORAEMON       DORAEMON 1 2 3 4
*1996 ATLANTA 1998 NAGANO *1998 NAGANO *1998 NAGANO
*2002 SYDNEY *2002 SYDNEY *2002 SYDNEY *2002 SYDNEY
*2008 BEIJING *2008 BEIJING *2008 BEIJING *2008 BEIJING
*2008 BEIJING *2008 BEIJING *2008 BEIJING